۳میل رنگی با روکش پارچه ای

3میل رنگی با روکش پارچه ای